Strategic Buyer

Published
8 september 2023
Location
Rotterdam, Netherlands
Category
Provincie
Zuid-Holland

Description

JOB Description

 

 

Functienaam:  

Sr. Project Buyer

 

 

Doelstelling:  

Het op basis van de mede opgestelde integrale projectplanning en door Engineering opgestelde inkoopspecificaties voor onderhanden projecten, inkopen van goederen en diensten.

_______________________________________________________________________

 

Plaats in de organisatie:  

­ Strategic Purchasing & Subcontracting Manager

­ Project Manager

Sr. Project Buyer  

 

 

RESULTAATGEBIEDEN

 

Projectvoorbereiding

- In ontvangst nemen van de door leidinggevende vrijgegeven verkoopcontract en bestekcondities ten behoeve van aanvragen en inkopen - In ontvangst nemen van de door de Projectmanager Engineering vrijgegeven technische specificaties ten behoeve van aanvragen en inkopen - Adviseren over en mede opstellen van integrale projectplanning voor het onderhanden project, in samenspraak met Project Managers Engineering en  Project Manager Productie en vertalen in een Purchase planning - Adviseren van Project Manager met betrekking tot te realiseren inkopen, risicospreiding of –deling met leveranciers en co-makers - Volgen en analyseren van marktinformatie en –ontwikkelingen en vertalen naar concrete actie met betrekking tot de te realiseren inkopen voor het onderhanden project - Signaleren van te verwachten problemen en consequenties (ten aanzien van mensen, materialen en middelen) en adviseren aan Project Manager en Projectplanner over mogelijke oplossingen (uitbesteden, inlenen extra personeel op project, verschuiving in prioriteiten of doorloop planning, alternatieve suppliers of subcontractors)

 

Project Purchasing

- Zoeken naar, bezoeken, auditeren, beoordelen, selecteren en onderhandelen met vertegenwoordigers van leveranciers en co-makers op diverse hiërarchische niveaus over uitbesteding (wereldwijd), prijzen en commerciële condities - Analyseren, bespreken, onderhandelen over en beoordelen van contracten, in lijn met toegekend financieel autorisatieniveau, teneinde risico’s tot een minimum te beperken en zeker te stellen dat wordt voldaan aan procedures en richtlijnen - Opstellen en afsluiten van contracten, conform daarvoor geldende autorisatieniveaus en procedures en in samenspraak met leidinggevende en Project Manager

 

Contractmanagement

- Voeren van contractonderhandelingen in samenwerking met leidinggevende en Project Manager, en/of manager van een vakdiscipline, alsmede het formuleren en vastleggen van de overeengekomen condities - Doorleiden van de in het verkoopcontract en bouwbestek genoemde condities en voorwaarden naar leveranciers & subcontractors - Signaleren, in kaart brengen, bewaken, beperken of voorkomen van contractuele risico’s (terms and conditions) - Overdragen van de afgesloten contracten en alle relevante informatie aan het project team - Bewaken van langlopende contracten van offerteaanvraag tot en met afsluiting ervan - Bewaken van de voortgang en tijdigheid van de leveringen van goederen en diensten - Oplossen van problemen, escalaties en conflicten gedurende het project daarbij rekening houdend met belangen van de interne organisatie en extern betrokken partijen - Afhandelen van change orders i.o.m. Project Manager en op basis daarvan zonodig aanpassen van de purchase planning en afstemmen van effecten op integrale planning met Project Planner - Toezien op en laten handhaven van geldende procedures en kwaliteitsrichtlijnen, wet- en regelgeving, normen en standaarden - Opbouwen en onderhouden van relaties met (strategische) leveranciers - Onderhandelen over en afhandelen van eventuele claims in overleg met Project Manager - Bespreken van financiële ontwikkeling van projecten vs. budget met Project Controller

 

Rapportage

- Verzorgt periodiek rapportage aan leidinggevende en Project Manager omtrent resultaten, afwijkingen en afwijkingsoorzaken in relatie tot de Purchase List - Bijwonen van projectoverleg in het kader van overleg en afstemming van werkzaamheden, geven van toelichting bij rapportages

 

KENMERKEN

 

Communicatie

- Leidinggevende in kader van het voeren van overleg en afstemmen van projectbesluiten binnen de strategische kaders - Project Manager en projectteamleden (intern en extern) in het kader van Purchase planning - Projectteamleden in het kader van het doorspreken van Purchase Planning en integratie/afstemming voor werkzaamheden, afwijkingen en afwijkingsoorzaken, corrigerende maatregelen, change orders, stellen van prioriteiten, leverancierskeuze en advies, contracten - Project Controller in verband met beschikbare budgetten en financiële ontwikkeling van projecten - Leveranciers en co-makers in het kader van het aanvragen en doorspreken van offertes, bespreken van en onderhandelen over contracten binnen gestelde autorisatiekaders, afhandelen van claims, oplossen van problemen, onderhouden van relaties

Communicatie vindt mondeling en schriftelijk plaats in de vorm van rapportages, correspondentie,

overleg, afstemming veelal in de Engelse taal.

 

Bevoegdheden

- Opstellen van Purchase Planning op basis van mede opgestelde integrale projectplanning voor projecten, daar waar nodig in samenspraak Projectmanager of projectteamleden - In teamverband (met Project Manager en projectteamleden) voeren van onderhandelingen met partijen binnen daarvoor geldende autorisatiekaders over leveringsomvang, prijs, risicoverdeling en voorwaarden - Keuze van subcontractors/leveranciers op basis van preferred supplier list in overleg met Project Manager, daarbuiten in overleg met leidinggevende - Opstellen en afsluiten van contracten op basis van de integrale projectplanning en laten accorderen conform geldende autorisatieprocedures - Initiëren van acties en/of wijzigingen in de Purchase Planning op basis van geconstateerde afwijkingen in planning en voortgang of change orders, in samenspraak en afstemming met de Projectteamleden en Project Manager - Indien noodzakelijk in samenspraak met leidinggevende, Project Planner en/of ProjectManagement bepalen van prioriteiten in Purchase planning

 

Verantwoordelijkheden

- Vertalen van mede opgestelde integrale projectplanning naar Purchase Planning voor onderhanden project en na goedkeuring door Project Manager en leidinggevende realiseren ervan - Bewaken van overall voortgang van P&S en aansluiting tussen de verschillende disciplines en subcontractors en waar nodig initiëren van corrigerende maatregelen opdat goederen en diensten tijdig beschikbaar zijn voor het project - Periodieke rapportage aan leidinggevende met tot betrekking adviezen ten aanzien van inkoopprocedures - Periodieke rapportage aan Project Manager m.b.t. voortgang, afwijkingen en afwijkingsoorzaken - Herplannen op basis van change orders in samenspraak met Project Planner - Bewaken van het vertrouwelijke karakter van gegevens en informatie - Volgen en  handhaven van procedures, bedrijfsregels, richtlijnen, (nationale en internationale) wet- en regelgeving, normen en standaarden, veiligheid-, kwaliteits-, en milieuvoorschriften voor zover het voor de functie van toepassing is

 

Profiel

HBO opleiding
In bezit van NEVI 1, bij voorkeur NEVI II
Tenminste 8 jaar ervaring als inkoper in de maritieme sector
Ervaring met het inkopen van een geheel schip of soortgelijk object
Ervaring met uitbesteding
Ervaring met het afsluiten van raamcontracten

Related Jobs

Project Manager Machinebouw   Rotterdam, Netherlands
8 september 2023
Strategic Buyer