Project Manager Machinebouw

Published
8 september 2023
Location
Rotterdam, Netherlands
Provincie
Zuid-Holland

Description

JOB Description

 

 

Functienaam:  

Project Manager Machinebouw

 

 

Doelstelling:  

Projectmatig leidinggeven aan de operationele uitvoering van grote, complexe projecten in termen van planning, scope, kwaliteit en budget op zodanige wijze dat een optimaal resultaat wordt gerealiseerd.

_______________________________________________________________________

 

Plaats in de organisatie:  

Rapporterend aan de Manager Projects

 

 

RESULTAATGEBIEDEN

 

Projectvoorbereiding

- In ontvangst nemen van door Engineering opgestelde en goedgekeurde productiedocumentatie (tekeningen, lijsten, manuals, overige documenten) en door Purchase ingekochte goederen en diensten. - Deelnemen in het opstellen van de integrale projectplanning in samenspraak met de overige Projectteamleden en subcontractors en vertalen in productieplanning voor het toegewezen project. - Bewaken dat de scope, de planning en budget voor de productiewerkzaamheden helder gedefinieerd zijn. - Aansturen van Area Managers om de productieplanning tot detailplanning uit te werken. - Nemen van initiatieven en bijdragen aan verbetervoorstellen - werfstandaards, werkmethoden, processen en procedures.

 

Project Management Productie

- Aanvragen van benodigde capaciteit bij verantwoordelijk Productiemanagement en vervolgens het toewijzen van werkzaamheden/werkgebieden aan toebedeelde Area Managers. - Laten uitvoeren en superviseren van operationele productiewerkzaamheden. - Voeren van werkoverleg met Project Team Productie. - Bewaken en waar nodig bijstellen of op elkaar afstemmen van productieplanningen voor de verschillende technische aandachtsgebieden dan wel werkgebieden opdat onderlinge aansluiting gewaarborgd is.

  - Bewaken van overall Productie voortgang (intern en extern) in termen van tijd/uren, kwaliteit en scope van werkzaamheden en waar nodig corrigerend optreden. - Bewaken van kwaliteitscontrole en -borging door de verantwoordelijke Supervisors op basis van kwaliteitsnormen en Oceanco standards. - Bewaken van een correcte commissioning van het jacht conform contractuele voorwaarden en afspraken en het supporten van het commissioningproces. - Onderhouden van relaties met subcontractors met betrekking tot planning, voortgang en kwaliteit. - Opbouwen en onderhouden van werkrelaties met contractpartijen, waaronder klantvertegenwoordiging, voor zover van toepassing is voor de functie. - Lid van projectteam.

 

Informatievoorziening

- Coördineren en controleren van informatiestromen intern en extern met betrekking tot Productiewerkzaamheden. - Organiseren van en actief participeren in overleg (intern of extern) in het kader van afstemming van werkzaamheden.

 

Rapportage

- Verzorgt periodieke rapportage aan leidinggevende en Project Management omtrent resultaten, afwijkingen en afwijkingsoorzaken in relatie tot planning en budgettering. - Signaleren en melden van mogelijkheden tot verbetering en/of verandering van werforganisatie en eventueel na goedkeuring door leidinggevende het implementeren daarvan.

 

KENMERKEN

 

Communicatie

- Leidinggevende en Project Manager in het kader van planning, afwijkingen met oorzaken, corrigerende maatregelen, change orders. - Area Managers met betrekking tot verdeling, integratie en afstemming van werkzaamheden, voortgang en kwaliteit hiervan, bespreken en oplossen van problemen, stellen van prioriteiten, meerwerk. - Supervisors en Commissioning Engineers met betrekking tot afstemmen van werkzaamheden, kwaliteit van werkzaamheden en het leveren van support bij vakinhoudelijke aangelegenheden. - Project Manager Engineering en Project Buyer in het kader van het in ontvangst nemen van de technische productieinformatie, materialen en diensten, en verdere afstemming. - Leveranciers en subcontractors in het kader van onderhouden van relaties en afstemming - Opbouwen en onderhouden van werkrelaties met contractpartijen, waaronder klantvertegenwoordiging, voor zover van toepassing is voor de functie. - Project Controller in verband met beschikbare budgetten en financiële ontwikkeling.

Communicatie vindt mondeling en schriftelijk plaats in de vorm van rapportages, correspondentie,

overleg, afstemming; vooral in de Engelse taal.

 

Bevoegdheden

- Verdelen en toewijzen van werkzaamheden over de verschillende Area Managers. - Leidinggeven aan de realisatie van productiewerkzaamheden. - Opstellen van productieplanning op basis van hoofdplanning voor het toegewezen project, daar waar nodig in samenspraak met projectteamleden, leidinggevende of interne organisatie. - Initiëren van acties en/of wijzigingen en het bepalen van prioriteiten in de productieplanning op basis van geconstateerde afwijkingen in planning en voortgang of change orders, waar nodig in samenspraak en afstemming met het projectteam en de Projectleiders subcontractors. - Bewaken van de controle en afname door Supervisors. - Bewaken van de uitvoering van commissioning voor het project

 

Verantwoordelijkheden

- Realisatie van de productie van het toegewezen Project in termen planning, scope, kwaliteit en budget - Realisatie van een efficiënte en effectieve productie van het project. - Vertalen van projectplanning naar productieplanning voor onderhanden project en na goedkeuring door leidinggevende realiseren ervan. - Bewaken van de kwaliteitscontrole en -borging tijdens en na afloop van uitgevoerde productiewerkzaamheden - Zorg laten dragen voor een ordentelijke, representatieve en schone werkomgeving zowel aan boord als in de werf. - Tijdige en volledige rapportage aan leidinggevende en projectmanagement. - Bijdragen aan een optimaal productieproces door continu verbeteren. - Bewaken van het vertrouwelijke karakter van gegevens en informatie.

 

Profiel

HTS(+) diploma
Ervaring in een soortgelijke functie binnen de machinebouw
Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal

Related Jobs

Project Engineer Jachtbouw   Leiden, Netherlands
8 september 2023
Project Manager R&D   Drechtsteden, Netherlands
8 september 2023
Engineer Innovatie   Rotterdam, Netherlands
8 september 2023
Strategic Buyer   Rotterdam, Netherlands
8 september 2023
8 september 2023
Project Manager Machinebouw